Hibernate中的数据库方言(Dialect)

发布时间:2015/7/13 17:07:42 浏览量:970

在配置hibernate.cfg.xml时需指定使用数据库的方言:

例:

<property name="dialect">org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect</property>

以下是各数据库对应的方言(Dialect):

数据库

方言(Dialect)

DB2

org.hibernate.dialect.DB2Dialect

DB2 AS/400

org.hibernate.dialect.DB2400Dialect

DB2 OS390

org.hibernate.dialect.DB2390Dialect

PostgreSQL

org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect

MySQL5

org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect

MySQL5 with InnoDB

org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect

MySQL with MyISAM

org.hibernate.dialect.MySQLMyISAMDialect

Oracle(any version)

org.hibernate.dialect.OracleDialect

Oracle 9i

org.hibernate.dialect.Oracle9iDialect

Oracle 10g

org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect

Oracle 11g

org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect

Sybase

org.hibernate.dialect.SybaseASE15Dialect

Sybase Anywhere

org.hibernate.dialect.SybaseAnywhereDialect

Microsoft SQL Server 2000

org.hibernate.dialect.SQLServerDialect

Microsoft SQL Server 2005

org.hibernate.dialect.SQLServer2005Dialect

Microsoft SQL Server 2008

org.hibernate.dialect.SQLServer2008Dialect

SAP DB

org.hibernate.dialect.SAPDBDialect

Informix

org.hibernate.dialect.InformixDialect

HypersonicSQL

org.hibernate.dialect.HSQLDialect

H2 Database

org.hibernate.dialect.H2Dialect

Ingres

org.hibernate.dialect.IngresDialect

Progress

org.hibernate.dialect.ProgressDialect

Mckoi SQL

org.hibernate.dialect.MckoiDialect

Interbase

org.hibernate.dialect.InterbaseDialect

Pointbase

org.hibernate.dialect.PointbaseDialect

FrontBase

org.hibernate.dialect.FrontbaseDialect

Firebird

org.hibernate.dialect.FirebirdDialect


转载请注明出处:http://blog.csdn.net/jialinqiang/article/details/8679171

网友回复
总数:0 当前页:1 / 0 首页 上页 下页 末页
回复

品码堂 (关于我们

桂ICP备13004001号